Language of document : ECLI:EU:C:2010:90

Mål C‑381/08

Car Trim GmbH

mot

KeySafety Systems Srl

(begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof)

”Domstols behörighet på privaträttens område – Förordning (EG) nr 44/2001 – Artikel 5.1 b – Behörighet i mål där talan avser avtal – Fastställande av uppfyllelseorten för förpliktelsen – Kriterier för att skilja mellan ’försäljning av varor’ och ’utförande av tjänster’”

Sammanfattning av domen

1.        Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning nr 44/2001 – Särskilda behörighetsregler – Behörighet i mål där talan avser avtal, i den mening som avses i artikel 5.1 b

(Rådets förordning nr 44/2001, artikel 5.1 b)

2.        Civilrättsligt samarbete – Domstols behörighet och verkställighet av domar på privaträttens område – Förordning nr 44/2001 – Särskilda behörighetsregler – Behörighet i mål där talan avser avtal, i den mening som avses i artikel 5.1 b första strecksatsen

(Rådets förordning nr 44/2001, artikel 5.1 b första strecksatsen)

1.        Artikel 5.1 b i förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas på följande sätt. Avtal om leverans av varor som ska tillverkas eller framställas ska kvalificeras som försäljning av varor i den mening som avses i artikel 5.1 b första strecksatsen i förordningen, även när köparen har uppställt vissa villkor beträffande inköp, bearbetning och leverans av varorna, förutsatt att köparen inte har tillhandahållit materialet och att leverantören ansvarar för varans kvalitet och för att varan överensstämmer med avtalet.

Eftersom anknytningsmomentet för att bestämma behörig domstol enligt förordning nr 44/2001 är den karakteristiska avtalsförpliktelsen för avtal om försäljning av varor respektive tillhandahållande av tjänster, ska dessa avtal kvalificeras som ”försäljning av varor” i den mening som avses i artikel 5.1 b första strecksatsen i förordningen när avtalets karakteristiska förpliktelse är leverans av en vara och som ”utförande av tjänster” i den mening som avses i artikel 5.1 b andra strecksatsen när avtalets karakteristiska förpliktelse är ett tillhandahållande av tjänster.

För att fastställa den karakteristiska förpliktelsen i ett avtal om leverans av varor som ska tillverkas eller framställas, när köparen har uppställt vissa villkor beträffande inköp, bearbetning och leverans av varorna, påverkas kvalificeringen av avtalet som köpavtal inte av att den vara som ska levereras först måste tillverkas eller framställas. Vidare kan andra omständigheter, såsom att köparen inte tillhandahåller något material och att säljaren svarar för kvaliteten på varan och svarar för att varan överensstämmer med avtalet, vara avgörande för att avtalet ska kvalificeras som ett avtal om ”försäljning av varor”.

(se punkterna 31–33, 38, 40, 42 och 43 samt punkt 1 i domslutet)

2.        Artikel 5.1 b första strecksatsen i förordning nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att vid distansförsäljning ska den ort dit varorna enligt avtalet har eller skulle ha levererats fastställas på grundval av bestämmelserna i avtalet.

Om det inte är möjligt att fastställa leveransorten på den grunden, utan att hänföra sig till den materiella rätt som är tillämplig på avtalet, är leveransorten den ort där det fysiska överlämnandet av varorna äger rum, genom vilket köparen har eller skulle ha fått faktisk rådighet över varorna på den slutliga bestämmelseorten för försäljningstransaktionen. Det kriteriet överensstämmer med förordningens tillkomst, mål och systematik, såsom leveransort i den mening som avses i artikel 5.1 b första strecksatsen i förordningen. Detta kriterium är i hög grad förutsebart. Dessutom är det grundläggande syftet med ett avtal om försäljning av varor att överföra dessa från säljaren till köparen, något som är fullt genomfört först när varorna har nått sin slutliga bestämmelseort.

(se punkterna 46, 55–57 och 60–62 samt punkt 2 i domslutet)