Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 22.7.2010 - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc. ja United Airlines, Inc. v. The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Asia C-366/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Pääasian asianosaiset

Kantajat: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc. ja United Airlines, Inc.

Vastaaja: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Ennakkoratkaisukysymykset

1.    Voidaanko ilmailutoiminnan sisällyttämisestä EU:n päästökauppajärjestelmään annetun direktiivin 2003/87/EY1, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2008/101/EY2 (jäljempänä muutettu direktiivi), pätevyys kyseenalaistaa vetoamalla johonkin tai kaikkiin seuraavista kansainvälisen oikeuden säännöistä:

a.    kansainvälisen tapaoikeuden periaate, jonka mukaan jokaisella valtiolla on täydellinen ja yksinomainen herruus oman alueensa yläpuolella olevaan ilmatilaan;

b.    kansainvälisen tapaoikeuden periaate, jonka mukaan yksikään valtio ei voi pätevin perustein esittää minkään aavan meren osan kuuluvan täysivaltaisuutensa piiriin;

c.    kansainvälisen tapaoikeuden periaate, joka koskee vapautta lentää aavan meren yläpuolella;

d.    kansainvälisen tapaoikeuden periaate (jonka olemassaolon vastaaja kiistää), jonka mukaan aavan meren yläpuolella lentävät ilma-alukset kuuluvat rekisterivaltionsa yksinomaiseen lainkäyttövaltaan, jollei kansainvälisessä sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä;

e.    Chicagon yleissopimus (erityisesti 1, 11, 12, 15 ja 24 artikla);

f.    Avoin taivas -sopimus (erityisesti 7 artikla, 11 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 15 artiklan 3 kohta);

g.    Kioton pöytäkirja (erityisesti 2 artiklan 2 kohta)?

Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi:

2.    Onko muutettu direktiivi pätemätön, jos ja siltä osin kuin siinä säädettyä päästökauppajärjestelmää sovelletaan sellaisilla (yleisesti tai kolmansissa maissa rekisteröidyillä ilma-aluksilla harjoitettavan) lentoliikenteen reittiosuuksilla, jotka ovat EU:n jäsenvaltioiden ilmatilan ulkopuolella, koska se rikkoo yhtä tai useampaa edellä mainituista kansainvälisen tapaoikeuden periaatteista?

3.    Onko muutettu direktiivi pätemätön, jos ja siltä osin kuin siinä säädettyä päästökauppajärjestelmää sovelletaan sellaisilla (yleisesti tai kolmansissa maissa rekisteröidyillä ilma-aluksilla harjoitettavan) lentoliikenteen reittiosuuksilla, jotka ovat EU:n jäsenvaltioiden ilmatilan ulkopuolella, koska se rikkoo

a.    Chicagon yleissopimuksen 1, 11 ja/tai 12 artiklaa;

b.    Avoin taivas -sopimuksen 7 artiklaa?

4.    Onko muutettu direktiivi pätemätön siltä osin kuin siinä säädettyä päästökauppajärjestelmää sovelletaan ilmailutoimintaan, koska se rikkoo

a.    Kioton pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohtaa ja Avoin taivas -sopimuksen 15 artiklan 3 kohtaa;

b.    Chicagon yleissopimuksen 15 artiklaa yksinään tai yhdessä sopimuksen 3 artiklan 4 kohdan ja 15 artiklan 3 kohdan kanssa;

c.    Chicagon yleissopimuksen 24 artiklaa yksinään tai yhdessä Avoin taivas -sopimuksen 11 artiklan 2 kohdan c alakohdan kanssa?

____________

1 - Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13.10.2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUVL L 275, s. 32.

2 - Direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailutoiminnan sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/101/EY (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)EUVL L 8, s. 3.