Language of document :

A High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Egyesült Királyság) által 2010. július 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. kontra The Secretary of State for Energy and Climate Change

(C-366/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Az alapeljárás felei

Felperesek: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Alperes: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Felhívható-e a jelen ügyben az alábbi nemzetközi jogi szabályok valamelyike vagy mindegyike a kibocsátási egységek EU-n belüli kereskedelmi rendszerének a légiközlekedésre történő kiterjesztése céljából a 2008/101/EK irányelvvel1 módosított 2003/87/EK irányelv2 (a továbbiakban együtt: módosított irányelv) érvényességének vitatására:

a)    a nemzetközi szokásjog azon elve, mely szerint minden állam teljes és kizárólagos szuverenitással rendelkezik saját légtere felett;

b)    a nemzetközi szokásjog azon elve, mely szerint egyetlen állam sem támaszthat jogszerűen igényt arra, hogy a nyílt tenger valamely részét szuverenitása alá vonja;

c)    a nemzetközi szokásjog azon elve, mely szerint a nyílt tenger felett szabadon lehet repülni;

d)    a nemzetközi szokásjog azon elve (melynek fennállását az alperes nem fogadja el), mely szerint a nyílt tenger felett áthaladó légijármű - nemzetközi egyezmény kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában - annak az országnak a kizárólagos joghatósága alá tartozik, amelyben lajstromozták;

e)    a Chicagói Egyezmény (különösen 1., 11., 12., 15. és 24. cikke);

f)    a Nyitott Égbolt Megállapodás (különösen 7. cikke, 11. cikke (2) bekezdésének c) pontja és 15. cikkének (3) bekezdése);

g)    a Kiotói Jegyzőkönyv (különösen 2. cikkének (2) bekezdése)?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Érvénytelen-e a módosított irányelv akkor és annyiban, ha és amennyiben a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerét a járatok azon szakaszaira is alkalmazza (általánosságban vagy harmadik országokban lajstromozott légijármű tekintetében), amelyek az EU tagállamainak légterén kívül esnek, mivel ez ellentétes egy vagy több fent ismertetett nemzetközi szokásjogi elvvel?

Érvénytelen-e a módosított irányelv akkor és annyiban, ha és amennyiben az a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerét a járatok azon szakaszaira is alkalmazza (általánosságban vagy harmadik országokban lajstromozott légijármű tekintetében), amelyek az EU tagállamainak légterén kívül esnek:

a)    mivel ez ellentétes a Chicagói Egyezmény 1., 11. és/vagy 12.cikkével;

b)    mivel ez ellentétes a Nyitott Égbolt Megállapodás 7. cikkével?

Érvénytelen-e a módosított irányelv annyiban, amennyiben az a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerét a légiközlekedésre alkalmazza:

a)    mivel ez ellentétes a Kiotói Jegyzőkönyv 2. cikkének (2) bekezdésével és a Nyitott Égbolt Megállapodás 15. cikkének (3) bekezdésével;

b)    mivel ez ellenétes a Chicagói Egyezmény - önmagában vett vagy a Nyitott Égbolt Megállapodás 3. cikkének (4) bekezdésével és 15. cikkének (3) bekezdésével összefüggésben értelmezett - 15. cikkével;

c)    mivel ez ellentétes a Chicagói Egyezmény - önmagában vett vagy a Nyitott Égbolt Megállapodás 11. cikke (2) bekezdésének c) pontjával összefüggésben értelmezett - 24. cikkével?

____________

1 - A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (EGT vonatkozású szöveg) (HL L 8., 3. o.)

2 - Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (EGT vonatkozású szöveg) (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.)