Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 22. jūlijā iesniedza High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Apvienotā Karaliste) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc./The Secretary of State for Energy and Climate Change

(lieta C-366/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Atbildētājs: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Prejudiciālie jautājumi

Vai kāda vai visas no turpmāk minētajām starptautisko tiesību normām var tikt izmantotas, lai šajā lietā apstrīdētu Direktīvas 2003/87/EK 1, kas grozīta ar Direktīvu 2008/101/EK 2, lai aviācijas darbības iekļautu ES emisiju tirdzniecības sistēmā (kopā - "Grozītā direktīva"):

starptautiskais paražu tiesību princips, ka katrai dalībvalstij ir pilnīga un ekskluzīva suverenitāte pār tās gaisa telpu;

starptautiskais paražu tiesību princips, ka neviena valsts nevar tiesiski pakļaut savai suverenitātei daļu atklātās jūras;

starptautisko tiesību princips, saskaņā ar kuru ir paredzēta brīvība pārlidot atklātās jūras;

starptautisko tiesību princips (kura pastāvēšanu atbildētājs nav atzinis), ka gaisa kuģi, kas lido pāri atklātajām jūrām, ir pakļauti tās valsts, kurā tie ir reģistrēti, ekskluzīvajai jurisdikcijai, izņemot gadījumus, kas ir tieši noteikti starptautiskajā nolīgumā;

Čikāgas konvencija (it īpaši 1., 11., 12., 15. un 24. pants);

Nolīgums par "atvērtajām debesīm" (it īpaši 2. panta 2. punkts);

Kioto protokols (it īpaši 2. panta 2. punkts)?

Tiktāl, ciktāl uz pirmo jautājumu var tikt sniegta apstiprinoša atbilde:

Vai Grozītā direktīva nav spēkā - ja un tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Emisijas tirdzniecības shēma sakarā ar tām lidojumu daļām (vai nu kopumā vai saistībā ar gaisa kuģiem, kas reģistrēti citās dalībvalstīs), kuras notiek ārpus ES dalībvalstu gaisa telpas - kā tāda, ar kuru tiek pārkāpts viens vai vairāki iepriekš izklāstītie starptautisko tiesību principi?

Vai Grozītā direktīva nav spēkā - ja un tiktāl, ciktāl tā attiecas uz Emisijas tirdzniecības shēma sakarā ar tām lidojumu daļām (vai nu kopumā vai saistībā ar gaisa kuģiem, kas reģistrēti citās dalībvalstīs), kuras notiek ārpus ES dalībvalstu gaisa telpas:

kā tāda, ar kuru tiek pārkāpts Čikāgas konvencijas 1., 11. un/vai 12. pants;

kā tāda, ar kuru tiek pārkāpts Atvērto debesu līguma 7. pants?

Vai Grozītā direktīva nav spēkā tiktāl, ciktāl tā piemēro Emisiju tirdzniecības shēmu saistībā ar aviācijas darbībām:

kā tāda, ar kuru tiek pārkāpts Kioto protokola 2. panta 2. punkts un Atvērto debesu līguma 15. panta 3. punkts;

kā tāda, ar kuru tiek pārkāpts Čikāgas konvencijas 15. pants pats par sevi vai kopsakarā ar Atvērto debesu līguma 3. panta 4. punkts vai 15. panta 3. punkts;

kā tāda, ar kuru tiek pārkāpts Čikāgas konvencijas 24. pants pats par sevi vai kopsakarā ar Atvērto debesu līguma 11. panta 2. punkta c) apakšpunkts?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 275, 32. lpp.

2 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīva 2008/101/EK, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai aviācijas darbības iekļautu Kopienas siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 8, 3. lpp.