Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 22. julija 2010 vložilo High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Združeno kraljestvo) - The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. proti The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Zadeva C-366/10)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Tožena stranka: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali se je v tej zadevi za izpodbijanje veljavnosti Direktive 2003/87/ES1, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2008/101/ES2, da bi v sistem EU za trgovanje s pravicami do emisij vključila letalske dejavnosti (skupaj: spremenjena direktiva), mogoče sklicevati na katero ali vsa od teh pravil mednarodnega prava:

a)    načelo običajnega mednarodnega prava, da ima vsaka država popolno in izključno suverenost nad svojim zračnim prostorom;

b)    načelo običajnega mednarodnega prava, da nobena država ne more veljavno podrediti nobenega dela odprtega morja svoji suverenosti;

c)    načelo običajnega mednarodnega prava o svobodi letenja čez odprto morje;

d)    načelo običajnega mednarodnega prava (obstoj katerega tožena stranka ne sprejema), da je zrakoplov, ki je v preletu nad odprtim morjem, v izključni pristojnosti države, v kateri je registriran, razen če je izrecno drugače določeno z mednarodno pogodbo;

e)    Čikaška konvencija (zlasti členi 1, 11, 12, 15 in 24);

f)    Sporazum o odprtem zračnem prostoru (zlasti členi 7, 11(2)(c) in 15(3));

g)    Kjotski protokol (zlasti člen 2(2))?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.    Ali je spremenjena direktiva neveljavna, če in kolikor uporablja sistem za trgovanje s pravicami do emisij za tisti del letov (na splošno ali za zrakoplove, registrirane v tretjih državah), ki potekajo zunaj zračnega prostora držav članic EU, ker krši eno ali več zgoraj navedenih načel običajnega mednarodnega prava?

3.    Ali je spremenjena direktiva neveljavna, če in kolikor uporablja sistem za trgovanje s pravicami do emisij za tisti del letov (na splošno ali za zrakoplove, registrirane v tretjih državah), ki potekajo zunaj zračnega prostora držav članic EU:

a)    ker krši člene 1, 11 in/ali 12 Čikaške konvencije;

b)    ker krši člen 7 Sporazuma o odprtem zračnem prostoru?

4.    Ali je spremenjena direktiva neveljavna, kolikor uporablja sistem za trgovanje s pravicami do emisij za letalske dejavnosti:

a)    ker krši člen 2(2) Kjotskega protokola in člen 15(3) Sporazuma o odprtem zračnem prostoru;

b)    ker krši člen 15 Čikaške konvencije, samega ali v zvezi s členoma 3(4) in 15(3) Sporazuma o odprtem zračnem prostoru;

c)    ker krši člen 24 Čikaške konvencije, samega ali v zvezi s členom 11(2)(c) Sporazuma o odprtem zračnem prostoru?

____________

1 - Direktiva 2003/87/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, str. 32).

2 - Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 8, str. 3).