Language of document :

Sag anlagt den 25. februar 2010 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-14/10)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (ved avvocato G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om, at det fastslås, at en procedure vedrørende anerkendelse af delvis invaliditet har været uforholdsmæssig langvarig, og om, at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for den skade, som sagsøgeren er blevet forvoldt.

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afslag på sagsøgerens ansøgning af 30. januar 2009 annulleres.

Kommissionens afvisning af 20. juli 2009 af sagsøgerens klage over afslaget på ansøgningen af 30. januar 2009 annulleres.

Om fornødent annulleres notat ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 dateret 6. november 2009, som sagsøgeren modtog den 16. december 2009.

Om fornødent fastslås det, at proceduren med henblik på, at sagsøgeren opnår forsikringsdækning i medfør af artikel 73 i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber i relation til den ulykke, som sagsøgeren var udsat for den 12. september 2003, har varet over fem år.

Om fornødent erklæres det, at den pågældende procedure har været urimeligt langvarig.

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren uforskyldt har lidt som følge af den urimeligt langvarige procedure, idet han tilkendes 10 000 EUR, eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten finder ret og rimeligt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren renter beregnet med 10% årligt med renters rente med virkning fra dagen efter, at Kommissionen modtog ansøgningen af 30. januar 2009, og indtil effektiv betaling af beløbet på 10 000 EUR sker.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________