Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-14/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie przewlekłości postępowania w przedmiocie stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy i zasądzenie od pozwanej naprawienia szkody wyrządzonej skarżącemu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o oddaleniu wniosku z dnia 30 stycznia 2009 r.;

stwierdzenie nieważności aktu, którym zostało oddalone zażalenie z dnia 20 lipca 2009 r. na decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 30 stycznia 2009 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562 z dnia 6 listopada 2009 r. doręczonego skarżącemu w dniu 16 grudnia 2009 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie, że czas trwania postępowania na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich mającego na celu uzyskanie przez skarżącego gwarancji prawnych w związku z wypadkiem, którego doznał on w dniu 12 września 2003 r. przekroczył pięć lat;

w razie potrzeby stwierdzenie, że czas trwania tego postępowania przekroczył to co należy uważać za rozsądny czas trwania;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 10000 EUR lub takiej wyższej albo niższej kwoty, którą Sąd uzna za prawidłową i słuszną tytułem naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej, która skarżący niesłusznie poniósł w związku z czasem trwania tego postępowania, który przekroczył to co należy uważać za rozsądny czas trwania;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 10000 EUR (słownie: dziesięciu tysięcy Euro) lub takiej wyższej albo niższej kwoty, którą Sąd uzna za prawidłową i słuszną, włącznie z odsetkami w wysokości 10% z coroczną kapitalizacją za okres od następnego dnia po otrzymaniu przez Komisję wniosku z dnia 30 stycznia 2009 r. do dnia rzeczywistej zapłaty tej kwoty;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________