Language of document :

12. veebruaril 2010 esitatud hagi - Nicola versus Euroopa Investeerimispank (EIP)

(Kohtuasi F-13/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (esindaja: avvocato L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Esiteks nõue tühistada 2008. aasta hindamisaruanne nii eesmärke kui ka antud hinnangut puudutavas osas ning 18. märtsil 2009 tehtud edutamisotsused. Teiseks nõue mõista kostjalt välja hagejale tekitatud varaline ja mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

Tühistada 23. septembri 2009. aasta otsus osas, millega apellatsioonikomitee jättis 2008. aasta hindamisaruande peale esitatud hageja kaebuse rahuldamata;

tühistada 2008. aasta hindamisaruanne nii eesmärke kui ka antud hinnangut puudutavas osas;

tühistada kõik eelnevad ja järgnevad asjaga seotud meetmed, sealhulgas personalidirektoraadi juhised tähestiku esimeste tähtede kujul koondhinde andmise kohta ning hinnete A ja B+ andmise piirangute kohta, ning 18. märtsil 2009 tehtud edutamisotsused, võttes arvesse asjaolu, et hageja ülemuste antud seisukoha järgi ei võtnud EIP teda arvesse seoses punktiga "Promotions from Function E to D";

mõista EIP-lt hageja kasuks välja varaline ja mittevaraline kahju ning kohtukulud koos intressidega, võttes arvesse raha väärtuse langemist.

____________