Language of document :

Žaloba podaná 12. februára 2010 - Nicola/EIB

(vec F-13/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy za rok 2008 ako v časti týkajúcej sa cieľov, tak v časti týkajúcej sa hodnotenia, a povýšení, o ktorých sa rozhodlo 18.3.2009. Okrem toho uloženie povinnosti žalovanej nahradiť nemajetkovú a majetkovú ujmu, ktorá žalobcovi vznikla

Návrhy žalobcu

zrušiť opatrenie z 23.9.2009 v časti, v ktorej odvolací výbor zamietol odvolanie žalobcu proti hodnotiacej správe za rok 2008,

zrušiť hodnotiacu správu za rok 2008 ako v časti týkajúcej sa cieľov, tak v časti týkajúcej sa hodnotenia,

zrušiť všetky súvisiace, následné a predchádzajúce opatrenia, vrátane pokynov vydaných riaditeľstvom pre ľudské zdroje pre zhrnutie hodnotenia pomocou jedného z prvých písmen abecedy a množstvové obmedzenia stanovené pri udeľovaní známok A alebo B+, a povýšenia, o ktorých sa rozhodlo 18.3.2009, vzhľadom na to, že vo svetle hodnotenia vyjadreného nadriadenými žalobcu ho EIB nevzala do úvahy v bode "Promotions from Function E to D",

uložiť EIB povinnosť nahradiť nemajetkovú a majetkovú ujmu a nahradiť trovy konania spolu s úrokmi a vziať pri stanovení priznanej sumy do úvahy menovú revalváciu.

____________