Language of document : ECLI:EU:C:2010:83

Cauza C-480/08

Maria Teixeira

împotriva

London Borough of Lambeth

și

Secretary of State for the Home Department

[cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

„Libera circulație a persoanelor – Drept de ședere – Resortisant al unui stat membru care a lucrat în alt stat membru unde a rămas după încetarea activității sale profesionale – Copil care urmează o formare profesională în statul membru gazdă – Lipsa mijloacelor de subzistență proprii – Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 – Articolul 12 – Directiva 2004/38/CE”

Sumarul hotărârii

1.        Libera circulație a persoanelor – Lucrători – Drept de acces al copiilor unui lucrător la sistemul de învățământ organizat de statul membru gazdă – Drept de ședere pentru a urma cursurile în sistemul de învățământ general

(Regulamentul nr. 1612/68 al Consiliului, art. 12)

2.        Libera circulație a persoanelor – Lucrători – Dreptul de ședere al membrilor familiei – Resortisant al unui stat membru care a fost încadrat în muncă în statul membru gazdă – Părinte care asigură în fapt îngrijirea copilului care urmează studii în acest stat membru

(Regulamentul nr. 1612/68 al Consiliului, art. 10 și 12; Directiva 2004/38 a Parlamentului European și a Consiliului, art. 7)

3.        Libera circulație a persoanelor – Lucrători – Dreptul de ședere al membrilor familiei – Părinte care asigură în fapt îngrijirea copilului care își exercită dreptul de a urma studii

(Regulamentul nr. 1612/68 al Consiliului, art. 12)

4.        Libera circulație a persoanelor – Lucrători – Dreptul de ședere al membrilor familiei – Părinte care asigură în fapt îngrijirea copilului care urmează studii în statul membru gazdă

(Regulamentul nr. 1612/68 al Consiliului, art. 12)

5.        Libera circulație a persoanelor – Lucrători – Dreptul de ședere al membrilor familiei – Părinte care asigură în fapt îngrijirea copilului care urmează studii în statul membru gazdă

(Regulamentul nr. 1612/68 al Consiliului, art. 12)

1.        Copiii unui cetățean al Uniunii Europene care și‑au stabilit domiciliul într‑un stat membru la un moment la care părintele lor beneficia de dreptul de ședere în calitate de lucrător migrant în acel stat membru au dreptul de a locui în acest stat pentru a urma cursuri în sistemul de învățământ general, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul nr. 1612/68 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității. Împrejurarea că părinții copiilor respectivi au divorțat între timp și împrejurarea că părintele care exercita drepturi de ședere în calitate de lucrător migrant nu mai desfășoară o activitate economică în statul membru gazdă nu au nicio importanță în această privință.

(a se vedea punctul 37)

2.        Resortisantul unui stat membru care a fost încadrat în muncă pe teritoriul unui alt stat membru, în care copilul său urmează studii, poate, în calitate de părinte care asigură în fapt îngrijirea acestui copil, să se prevaleze de un drept de ședere în statul membru gazdă numai în temeiul articolului 12 din Regulamentul nr. 1612/68 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2434/92, fără a fi obligat să îndeplinească condițiile stabilite în Directiva 2004/38 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 și 93/96.

Astfel, dreptul recunoscut la articolul 12 din Regulamentul nr. 1612/68 copilului unui lucrător migrant de a‑și continua, în condiții optime, școlarizarea în statul membru gazdă implică în mod necesar dreptul respectivului copil de a fi însoțit de persoana care îi asigură în fapt îngrijirea și, prin urmare, ca, pe durata studiilor, această persoană să fie în măsură să locuiască împreună cu el pe teritoriul statului membru respectiv. Aplicarea acestui articol trebuie efectuată în mod autonom față de dispozițiile dreptului Uniunii care reglementează în mod expres condițiile de exercitare a dreptului de ședere în alt stat membru. O astfel de autonomie a acestui articol 12 față de articolul 10 din același regulament, în prezent abrogat, nu a fost pusă în discuție de intrarea în vigoare a Directivei 2004/38. În această privință, potrivit considerentului (3) al Directivei 2004/38, aceasta urmărește în special simplificarea și consolidarea dreptului la liberă circulație și a dreptului de ședere pentru toți cetățenii Uniunii. Or, a subordona aplicarea articolului 12 din Regulamentul nr. 1612/68 respectării condițiilor prevăzute la articolul 7 din directiva menționată ar avea ca efect faptul că dreptul de ședere al copiilor lucrătorilor migranți în statul membru gazdă în scopul de a urma sau de a‑și continua studiile, precum și dreptul de ședere al părintelui care le asigură în fapt îngrijirea ar fi supuse unor condiții mai stricte decât cele care erau aplicabile înainte de intrarea în vigoare a directivei.

(a se vedea punctele 39, 53, 54, 60 și 61 și dispozitiv 1)

3.        Dreptul de ședere în statul membru gazdă de care beneficiază părintele care asigură în fapt îngrijirea copilului ce își exercită dreptul de a urma studii în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul nr. 1612/68 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 2434/92, nu este supus condiției potrivit căreia părintele trebuie să dispună de resurse suficiente astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistență socială al statului membru gazdă pe durata șederii, precum și de asigurări medicale complete în acest stat.

Astfel, ținând seama de contextul și de obiectivul urmărit de Regulamentul nr. 1612/68 și în special de articolul 12 din acesta, dispozițiile acestei reglementări nu pot fi interpretate restrictiv și nu trebuie să fie lipsite de efect util.

(a se vedea punctele 67 și 70 și dispozitiv 2)

4.        Dreptul de ședere în statul membru gazdă de care beneficiază părintele care asigură în fapt îngrijirea copilului unui lucrător migrant, în cazul în care acest copil urmează studii în acest stat, nu este supus condiției ca unul dintre părinții copilului să fi desfășurat, la data la care acesta din urmă și‑a început studiile, o activitate profesională în calitate de lucrător migrant în statul membru menționat.

Astfel, dreptul de acces la instruire al copilului în temeiul articolului 12 din Regulamentul nr. 1612/68 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 2434/92, nu depinde de menținerea statutului de lucrător migrant al părintelui în cauză. Copiii foștilor lucrători migranți se pot prevala, așadar, de drepturile ce rezultă din articolul 12 menționat, ca și copiii cetățenilor Uniunii care au statutul de lucrători migranți. În această privință, este suficient ca respectivul copil care urmează studii în statul membru gazdă să își fi stabilit domiciliul în acest din urmă stat la momentul la care unul dintre părinții săi își exercita în statul respectiv dreptul de ședere în calitate de lucrător migrant. Astfel, dreptul de ședere al copilului în acest stat pentru a urma studii, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul nr. 1612/68, și, în consecință, dreptul de ședere al părintelui care îi asigură în fapt îngrijirea nu pot fi supuse, așadar, condiției ca unul dintre părinții copilului să fi desfășurat, la data la care acesta din urmă și‑a început studiile, o activitate profesională în calitate de lucrător migrant în statul membru gazdă.

(a se vedea punctele 73-75 și dispozitiv 3)

5.        Dreptul de ședere în statul membru gazdă de care beneficiază părintele care asigură în fapt îngrijirea copilului unui lucrător migrant, în cazul în care acest copil urmează studii în statul respectiv, încetează atunci când copilul a împlinit vârsta majoratului, cu excepția cazului în care copilul are nevoie în continuare de prezența și de îngrijirea acestui părinte pentru a‑și putea continua și finaliza studiile.

Astfel, în primul rând, ajungerea la vârsta majoratului nu produce niciun efect direct asupra drepturilor conferite copilului prin articolul 12 din Regulamentul nr. 1612/68 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Comunității, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 2434/92. În conformitate cu spiritul și cu obiectivul lor, atât dreptul de acces la instruire consacrat la același articol 12, cât și dreptul de ședere aferent al copilului sunt aplicabile până când copilul își finalizează studiile.

În al doilea rând, chiar dacă un copil, care a împlinit vârsta majoratului, este, în principiu, prezumat a fi independent din punct de vedere economic, dreptul de ședere al părintelui în îngrijirea căruia se află copilul care își exercită dreptul de a‑și continua studiile în statul membru gazdă poate totuși să fie prelungit dincolo de această vârstă în cazul în care copilul are nevoie în continuare de prezența și de îngrijirea acestui părinte pentru a‑și putea continua și finaliza studiile. Este obligația instanței naționale să aprecieze dacă aceasta este într-adevăr situația.

(a se vedea punctele 78, 79, 86 și 87 și dispozitiv 4)