Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 grudnia 2010 r. - Saracco przeciwko EBC

(Sprawa F-66/09)1

(Służba publiczna - Personel EBC - Urlop z przyczyn osobistych - Maksymalny okres urlopu - Odmowa przedłużenia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberta Saracco (Arona, Włochy) (przedstawiciel: adwokat F. Parrat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: F. Malfrère, G. Nuvoli, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC odmawiającej skarżącej przedłużenia urlopu z przyczyn osobistych.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Roberta Saracco pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 205 z 29.8.2009, s. 51.