Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 grudnia 2010 r. - Angelo Sánchez przeciwko Radzie

(Sprawa F-67/09)1

(Służba publiczna - Urlop specjalny - Ciężka choroba wstępnego - Sposób obliczania dni urlopu w przypadku większej liczby ciężko chorych wstępnych)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicolás Angelo Sánchez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: K. Zieleśkiewicz, M. Bauer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odrzucających wnioski o urlop specjalny złożone przez skarżącego z uwagi na ciężką chorobę, na jaką cierpią jego rodzice.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Rady Unii Europejskiej z dnia 8 października 2008 r. i z dnia 8 grudnia 2008 r. odrzucających wnioski o urlop specjalny złożone przez N. Angula Sáncheza.

Rada Unii Europejskiej pokrywa całość kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 220 z 12.9.2009, s. 43