Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 december 2010 -Almeida Campos e.a. / Raad

(Zaak F-14/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2008 - Vergelijking van verdiensten van administrateurs die in een post van linguïst zijn tewerkgesteld en administrateurs die in algemene posten zijn tewerkgesteld)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Ana Maria Almeida Campos (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer, G. Kimberley, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van de besluiten van het TABG om verzoekers in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AD 12 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om de ambtenaren wier namen zijn opgenomen op de lijst van bevorderden, bekendgemaakt in CP nr. 72/08 van 21 april 2008, tot die rang te bevorderen

Dictum

De besluiten van de Raad van de Europese Unie om Almeida Campos, Dariol, Morello en Verstreken in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AD 12 te bevorderen, worden nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Raad van de Europese Unie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 90 van 18/04/09, blz. 40.