Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 14. detsembri 2010. aasta otsus - Bleser versus Euroopa Kohus

(kohtuasi F-25/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Palgaastme määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades - Personalieeskirjade XIII lisa artiklid 2 ja 13 - Läbipaistvuse põhimõte - Palgaastme ja teenistuskoha vastavuse põhimõte - Vanuselise diskrimineerimise keeld - Hoolitsuskohustus - Hea halduse põhimõte - Õiguskindluse ja tagasiulatuva jõu puudumise põhimõte - Reformatio in pejus keelu põhimõte - Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte - Hea usu põhimõte - Patere legem quam ipse fecisti põhimõte)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Thomas Bleser (Nittel, Saksamaa) (esindajad: advokaadid P. Goergen ja M. Wehrheim)

Kostja: Euroopa Liidu Kohus (esindajad: M. Schauss, hiljem A. V. Placco ja M. Glaeser)

Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja M. Simm)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Kohtu otsus, mis puudutab enne uute personalieeskirjade jõustumist avatud konkursi reservnimekirja kantud hageja määramist palgaastmele uute personalieeskirjade ebasoodsamaid sätteid kohaldades (määruse (EÜ, Euratom nr 723/2004 personalieeskirjade muutmise kohta XIII lisa artikkel 12) - Kahju hüvitamise nõue

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 - ELT C 117, 26.5.2007, lk 36.