Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.12.2010 - Bleser v. Euroopan unionin tuomioistuin

(Asia F-25/07)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimittäminen - Palkkaluokan määrittäminen soveltamalla uusia epäedullisempia sääntöjä - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevat 2 ja 13 artikla - Avoimuuden periaate - Palkkaluokan ja viran vastaavuuden periaate - Kaiken ikään perustuvan syrjinnän kielto - Huolenpitovelvollisuus - Hyvän hallinnon periaate - Oikeusvarmuuden ja taannehtivuuskiellon periaatteet - Reformatio in pejus -kieltoa koskeva sääntö - Luottamuksensuojan periaate - Vilpittömän mielen periaate - Patere legem quam ipse fecisti -periaate)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Thomas Bleser (Nittel, Saksa) (edustajat: asianajajat P. Goergen ja M. Wehrheim)

Vastaaja: Euroopan unionin tuomioistuin (asiamiehet: aluksi M. Schauss, sittemmin A. V. Placco ja M. Glaeser)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio Santacruz ja M. Simm)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan unionin tuomioistuimen sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan, joka on otettu varallaololuetteloon ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, palkkaluokka määritetään soveltamalla uusien henkilöstösääntöjen epäedullisempia säännöksiä (virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen muuttamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 liitteessä XIII oleva 12 artikla) - Vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 117, 26.5.2007, s. 36.