Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 14 december 2010 - Bleser / Hof van Justitie

(Zaak F-25/07)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Aanstelling - Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels - Artikelen 2 en 13 van bijlage XIII bij het Statuut - Transparantiebeginsel - Beginsel van overeenstemming tussen rang en ambt - Verbod van elke discriminatie op grond van leeftijd - Zorgplicht - Beginsel van behoorlijk bestuur - Beginselen van rechtszekerheid en non-retroactiviteit - Regel van verbod van reformatio in pejus - Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen - Beginsel van goede trouw - Beginsel patere legem quam ipse fecisti)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Thomas Bleser (Nittel, Duitsland) (vertegenwoordigers: P. Goergen en M. Wehrheim, advocaten)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Schauss, gemachtigde, vervolgens A. V. Placco en M. Glaeser, gemachtigden)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Arpio Santacruz en M. Simm, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Hof van Justitie om verzoeker, die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut op een reservelijst is geplaatst, in te delen krachtens minder gunstige bepalingen van het Statuut (artikel 12 van bijlage XIII bij verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren) - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 117 van 26.5.2007, blz. 36.