Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. decembra 2010 - Bleser/Súdny dvor

(vec F-25/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Vymenovanie - Zaradenie do platovej triedy podľa nových, menej priaznivých, pravidiel - Články 2 a 13 prílohy XIII služobného poriadku - Zásada transparentnosti - Zásada zhody medzi platovou triedou a pracovným miestom - Zákaz každej diskriminácie z dôvodu veku - Povinnosť starostlivosti - Zásada riadnej správy vecí verejných - Zásada právnej istoty a zásada zákazu retroaktivity - Pravidlo zákazu reformatio in peius - Zásada ochrany legitímnej dôvery - Zásada dobrej viery - Zásada patere legem quam ipse fecisti)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Thomas Bleser (Nittel, Nemecko) (v zastúpení: P. Goergen a M. Wehrheim, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Schauss, splnomocnený zástupca, neskôr A. V. Placco a M. Glaeser, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovaného: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora o zaradení žalobcu, zapísaného do zoznamu úspešných uchádzačov výberového konania pred nadobudnutím účinnosti nového služobného poriadku, do platovej triedy na základe menej priaznivých ustanovení tohto služobného poriadku [článok 12 príloha XIII nariadenia (ES, Euratom) č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev] - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 117, 26.5.2007, s. 36.