Language of document :

Personaldomstolens dom av den 14 december 2010 - Bleser mot domstolen

(Mål F-25/07)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Tillsättning - Placering i lönegrad med tillämpning av nya, mindre förmånliga regler - Artiklarna 2 och 13 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna - Öppenhetsprincipen - Principen om överensstämmelse mellan lönegrad och anställning - Förbud mot all diskriminering på grund av ålder - Omsorgsplikt - Principen om god förvaltningssed - Rättssäkerhetsprincipen och principen om icke-retroaktivitet - Regel om förbud mot reformatio in pejus - Principen om skydd för berättigade förväntningar - Principen om tro och heder - Principe patere legem quam ipse fecisti)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Thomas Bleser (Nittel, Tyskland) (ombud: advokaterna P. Goergen och M. Wehrheim)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: inledningsvis M. Schauss, därefter A. V. Placco och M. Glaeser)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska unionens råd (ombud: M. Arpio Santacruz och M. Simm)

Saken

Ogiltigförklaring av EU-domstolens beslut att placera sökanden, som upptagits i en förteckning över godkända sökande innan de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft, med tillämpning av bestämmelser som är mindre förmånliga för sökanden (artikel 12 i bilaga 13 till förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna) - Yrkande om skadestånd jämte ränta

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 117 av den 26/5/2007, s. 36.