Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 december 2010 - AG / Parlement

(Zaak F-25/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Ontslag na afloop van proeftijd - Kennelijke niet-ontvankelijkheid - Te laat ingesteld beroep - Kennisgeving bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AG (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Seyr en V. Montebello-Demogeot, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekster na afloop van de proeftijd te ontslaan en verzoek om vergoeding van de beweerdelijk geleden schade

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

AG zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 161 van 19.6.2010, blz. 58.