Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2010 г. (преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Обединено кралство - Barbara Mercredi/Richard Chaffe

(Дело C-497/10 PPU)1

(Съдебно сътрудничество по граждански дела - Регламент (ЕО) № 2201/2003 - Брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност - Дете на невстъпили в брак родители - Понятие за обичайно местопребиваване на дете в кърмаческа възраст - Понятие за право на упражняване на родителски права)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Barbara Mercredi

Ответник: Richard Chaffe

Предмет

Преюдициално запитване - Court of Appeal (Англия и Уелс) (гражданско отделение) - Тълкуване на членове 8 и 10 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 183) - Понятие за обичайно местопребиваване - Дете, родено в Обединеното кралство от баща британски гражданин и майка френски гражданин, което има гражданството на майката, а родителите не са встъпвали в брак - Дете, отведено от майката в Реюнион - Правомерно отвеждане към момента на неговото осъществяване, доколкото майката е била носител на родителската отговорност по отношение на детето - Последващи искания за упражняване на родителската отговорност, за поделено местопребиваване и за право на лични отношения, подадени от бащата пред британските юрисдикции - Разпореждане на High Court за връщане на детето в Обединеното кралство - Оспорване на разпореждането от страна на майката с довод, че към момента на сезиране на юрисдикцията детето не е имало вече обичайно местопребиваване в Обединеното кралство

Диспозитив

Понятието "обичайно местопребиваване" по смисъла на членове 8 и 10 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000, трябва да се тълкува в смисъл, че това е мястото, което отразява определена интеграция на детето в социална и семейна среда. За тази цел, когато се разглежда положението на дете в кърмаческа възраст, което пребивава само от няколко дена с майка си в държава членка, в която е било отведено и която е различна от държавата членка на обичайното му местопребиваване, трябва по-специално да се вземат предвид продължителността, редовността, условията и причините за престоя на територията на тази държава членка и за преместването на майката в тази държава, от една страна, а от друга - особено предвид възрастта на детето - географският и семейният произход на майката, както и семейните и социалните отношения, поддържани от нея и детето в тази държава членка. Националната юрисдикция следва да установи обичайното местопребиваване на детето, като държи сметка за съвкупността от специфичните за конкретния случай фактически обстоятелства.

Ако прилагането на горепосочените критерии в главното производство наложи извода, че не може да се установи обичайното местопребиваване на детето, компетентният съд следва да се определи въз основа на критерия "присъствие на детето" по смисъла на член 13 от Регламента.

Решенията на съд на държава членка, с които на основание на Хагската конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца се отхвърля искане за незабавно връщане на детето на територията, на която се намира съдебният район на съд на друга държава членка, и които се отнасят до родителската отговорност по отношение на това дете, не засягат решенията, които следва да се постановят в тази друга държава членка по образувани преди това и все още висящи дела във връзка с родителската отговорност.

____________

1 - ОВ C 328, 4.12.2010 г.