Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2010. december 22-i ítélete (a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Egyesült Királyság előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Barbara Mercredi kontra Richard Chaffe

(C-497/10. PPU. sz. ügy)1

(Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés - 2201/2003/EK rendelet - Házassági ügyek és szülői felelősség - Házasságot nem kötő szülők gyermeke - Csecsemő "szokásos tartózkodási helyének" fogalma - A "felügyeleti jog" fogalma)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

a Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Egyesült Királyság

Az alapeljárás felei

Felperes: Barbara Mercredi

Alperes: Richard Chaffe

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet (HL L 338., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 243. o.) 8. és 10. cikkének értelmezése - A szokásos tartózkodási hely fogalma - Az Egyesült Királyságban született gyermek, akinek apja brit állampolgár, anyja francia állampolgár, és aki az anya állampolgárságával rendelkezik, mivel a szülők nem házastársak - Réunionra az anya által elvitt gyermek - Időpontját tekintve jogszerű elvitel, mivel ebben az időpontban az anya viselte a szülői felelősséget a gyermekkel kapcsolatban - Az apa által a brit bíróságok előtt a szülői felelősség, a megosztott tartózkodási hely és a kapcsolattartás megállapítása tárgyában egymást követően benyújtott kérelmek - A High Court határozata, amely elrendelte a gyermek visszavitelét az Egyesült Királyságba - Az anya által azon az alapon vitatott határozat, hogy a gyermek a bírósághoz fordulás időpontjában már nem az Egyesült Királyságban rendelkezett szokásos tartózkodási hellyel.

Rendelkező rész

A "szokásos tartózkodási helynek" a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. november 27-i 2201/2003/EK tanácsi rendelet 8. és 10. cikke szerinti fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az annak a helynek felel meg, ahol a gyermek a szociális és családi környezetbe bizonyos mértékig beilleszkedik. E célból - és amennyiben olyan csecsemő helyzetéről van szó, aki az anyjával mindössze néhány napja tartózkodik a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamtól eltérő azon tagállamban, ahová őt vitték - figyelembe kell venni különösen egyrészről az e tagállam területén való tartózkodás időtartamát, rendszerességét, az e tagállam területén való tartózkodás, illetve az említett államba való költözés körülményeit és indokait, továbbá másrészről - különösen a gyermek életkora miatt - az anya földrajzi és családi gyökereit, valamint az anya és a gyermek által ugyanebben a tagállamban fenntartott családi és szociális kapcsolatokat. A nemzeti bíróságnak a gyermek szokásos tartózkodási helyét az adott ügy konkrét tényállásának valamennyi körülménye alapján kell megállapítania.

Amennyiben a fent említett kritériumok alkalmazása alapján az alapügyben arra a következtetésre lehetne jutni, hogy a gyermek szokásos tartózkodási helye nem állapítható meg, úgy a joghatósággal rendelkező bíróság meghatározását a gyermeknek a rendelet 13. cikke szerinti "jelenlétével" kapcsolatos kritérium alapján kell elvégezni.

Valamely tagállami bíróságnak a gyermek valamely másik tagállami bíróság joghatóságába történő azonnali visszavitelére irányuló kérelmet a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló 1980. évi Hágai Egyezmény alapján elutasító és az e gyermek feletti szülői felelősségre vonatkozó határozatai nem érintik a szülői felelősséggel kapcsolatban korábban benyújtott és még folyamatban lévő kereseteket illetően az e másik tagállamban meghozandó határozatokat.

____________

1 - HL C 328., 2010.12.4.