Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 октомври 2010 г. - Cerafogli/Европейска централна банка

(Дело F-96/08)1

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Възнаграждение - Допълнително увеличение на заплата - Повишаване ad personam - Консултиране на комитета по персонала за определяне на критериите за предоставяне на допълнителни увеличения на заплатите)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт на Майн, Германия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка (представители: F. Malfrère и N. Urban, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Отмяната на решението на ЕЦБ да не предостави на жалбоподателката повишаване ad personam и осъждането на ответника да заплати сума за поправяне на претърпените от жалбоподателката неимуществени вреди

Диспозитив

Отменя решението, с което Европейската централна банка отказва да предостави на г-жа Cerafogli допълнително увеличение на заплатата за 2008 г.

Осъжда Европейската централна банка да заплати на г-жа Cerafogli сумата от 3 000 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската централна банка да понесе пълния размер на съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 44, 21.2.2009 г., стр. 75.