Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. - Cerafogli przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa F-96/08)1

(Służba publiczna - Personel EBC - Wynagrodzenie - Dodatkowa podwyżka wynagrodzenia - Awans ad personam - Zasięgnięcie opinii komitetu pracowniczego w celu ustalenia kryteriów przyznawania dodatkowych podwyżek wynagrodzenia)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. Malfrère i N. Urban, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o nieprzyznaniu skarżącej awansu ad personam oraz zasądzenie od strony pozwanej zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji, którą Europejski Bank Centralny odmówił przyznania M.C. Cerafogli dodatkowej podwyżki wynagrodzenia za 2008 r.

Europejski Bank Centralny zapłaci M.C. Cerafogli kwotę 3000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje w części oddalona i w części odrzucona.

Europejski Bank Centralny zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 44 z 21.2.2009, s. 75.