Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. októbra 2010 - Cerafogli/Európska centrálna banka

(vec F-96/08)1

(Verejná služba - Zamestnanci ECB - Odmena - Dodatočné zvýšenie platu - Povýšenie ad personam - Konzultácia výboru zamestnancov na stanovenie kritérií pre priznanie dodatočných zvýšení platu)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: F. Malfrère a N. Urban, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, advokát)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia ECB, ktorým nebola žalobkyni priznaná výhoda povýšenia ad personam, a zaviazanie žalovanej na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie, ktorým Európska centrálna banka odmietla priznať M. Cerafogliovej dodatočné zvýšenie platu za rok 2008 sa zrušuje.

2.    Európska centrálna banka je povinná zaplatiť M. Cerafogliovej sumu vo výške 3000 eur.

3.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.    Európska centrálna banka je povinná nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 44, 21.2.2009, s. 75.