Language of document :

Жалба, подадена на 24 септември 2010 г. - Adriaens и др./Комисия

(Дело F-87/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Stéphane Adriaens (Evere, Белгия) и други (представител: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника, отразено във фишовете за заплати на жалбоподателите, за ограничаване размера на адаптирането на месечните им възнаграждения, считано от юли 2009 г., до увеличение с 1,85 % в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателите

да се отмени обжалваното решение, тъй като определя ставка 1,85 % за адаптиране на възнагражденията в приложение на Регламент № 1296/2009 за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях;

да се присъди заплащане на жалбоподателите на лихви за забава, изчислени съгласно определения от Централната европейска банка процент и дължими за всички суми, съответстващи на разликата между възнаграждението, посочено във фишовете за заплати, считано от януари 2010 г., заедно със сумите за регулиране за периода от юли 2009 г. до декември 2009 г., и възнаграждението, на което би трябвало да имат право до датата на прилагане на забавеното регулиране на тези възнаграждения;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________