Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. - Adriaens i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-87/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stéphane Adriaens (Evere, Belgia) i inni (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej, powtórzonej w odcinkach wynagrodzenia skarżących, o ograniczeniu indeksacji ich wynagrodzenia, począwszy od lipca 2009 r., do podwyżki o 1,85% w ramach corocznej indeksacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim określa ona stopień indeksacji wynagrodzeń na 1,85 % na podstawie rozporządzenia nr 1296/2009, podlegający zastosowaniu począwszy od dnia 1 lipca 2009 r. do wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników oraz współczynników korygujących mających zastosowanie do tychże wynagrodzeń i emerytur;

przyznanie skarżącym odsetek za zwłokę, obliczanych według stopy odsetek określonej przez Europejski Bank Centralny, od całej kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniami wskazanymi w odcinkach wynagrodzenia począwszy od stycznia 2010 r. i tymi dostosowanymi w okresie od lipca do grudnia 2009 r. a wynagrodzeniem, które powinni byli otrzymać, do dnia w którym nastąpi spóźnione dostosowanie tych wynagrodzeń;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________