Language of document :

Жалба, подадена на 2 ноември 2010 г. - Trentea/FRA

(Дело F-112/10)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Cornelia Trentea (Виена, Австрия) (представители: L. Levi и M.Vandenbussche, lawyers)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Предмет на производството

На първо място отмяна на решението на Органа по сключване на трудови договори за отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя за пост на административен асистент в областта на обществените поръчките и на финансите и на решението за назначаване на друг кандидат. На второ място обезщетяване на имуществените и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда на публичната служба:

да отмени решението на Органа по сключване на трудови договори от 5 юни 2010 г. за отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя за пост на административен асистент (ref. TAADMIN-AST4-2009) и решението за назначаване на друг кандидат,

ако е необходимо да отмени решението от 22 юли 2010 г. за отхвърляне на жалбата на жалбоподателя и решението от 27 септември 2010 г. за отхвърляне на искането за преразглеждане и произнасяне по жалбата на жалбоподателя,

да осъди ответника да обезщети претърпените от жалбоподателя имуществени вреди, съответстващи на разликата между настоящата му заплата и заплатата на AST4 до навършване на пенсионна възраст, включително и всички надбавки и обезщетения и компенсация на пенсионни права,

да осъди ответника да обезщети претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди, оценени по справедливост на 10 000 EUR,

да осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________