Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 2. novembrī - Trentea/FRA

(lieta F-112/10)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cornelia Trentea (Vīne, Austrija) (pārstāvji - L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas kandidatūra uz administratīvā asistenta amatu iepirkumu un finanšu jomā, kā arī lēmumu par cita kandidāta iecelšanu.

Otrkārt, piespriest kompensāciju par materiālo un morālo kaitējumu.

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Civildienesta tiesai:

atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, 2010. gada 5. jūnija lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītājas kandidatūra uz amatu (ref. TAADMIN-AST4-2009) un lēmumu par cita kandidāta iecelšanu;

vajadzības gadījumā atcelt 2010. gada 22. jūlija lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas pārskatīšanas pieteikums un sūdzības papildinājums;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājai materiālos zaudējumus, kas atbilst starpībai starp viņas pašreizējo algu un AST4 algu līdz pensijas vecumam, ieskaitot visus pabalstus, maksājumus un tiesību uz pensiju kompensāciju;

piespriest atbildētājai kompensēt prasītājas morālo kaitējumu, kas ex aequo et bono novērtēts EUR 10 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________