Language of document :

Žaloba podaná 2. novembra 2010 - Trentea/FRA

(vec F-112/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cornelia Trentea (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Predmet a opis sporu

Po prvé zrušenie rozhodnutia orgánu zodpovedného za uzatváranie pracovných zmlúv, ktorým sa zamietla žiadosť žalobkyne o prijatie na miesto administratívnej asistentky pre verejné obstarávanie a financie, a rozhodnutia o prijatí iného kandidáta. Po druhé náhrada hmotnej a nehmotnej škody

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie orgánu zodpovedného za uzatváranie pracovných zmlúv z 5. júna 2010, ktorým sa zamietla žiadosť žalobkyne o prijatie na pracovné miesto (TAADMIN-AST4-2009), a rozhodnutie o prijatí iného kandidáta,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutie z 22. júla 2010 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne a rozhodnutie z 27. septembra 2010 o zamietnutí žiadosti žalobkyne o preskúmanie a doplnenie sťažnosti,

zaviazať žalovanú na náhradu hmotnej škody žalobkyne, ktorá zodpovedá rozdielu medzi jej súčasným platom a platom AST4, až do dosiahnutia dôchodkového veku vrátane všetkých príplatkov, poistenia a náhrad dôchodkových nárokov,

zaviazať žalovanú na náhradu nehmotnej škody stanovenej ex aequo et bono na 10 000 eur,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________