Language of document :

Talan väckt den 2 november 2010 - Trentea mot FRA

(Mål F-112/10)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cornelia Trentea (Wien, Österrike) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om för det första ogiltigförklaring av beslutet från den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal om att avslå sökandens ansökan till en tjänst som administrativ assistent på förvärvs- och finansområdet, och av beslutet att tillsätta tjänsten med en annan sökande, och för det andra om skadestånd för ren förmögenhetsskada och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal fattade den 5 juni 2010 om att avslå sökandens ansökan till tjänsten (referensnummer TAADMIN-AST4-2009) och att tillsätta tjänsten med en annan sökande,

vid behov, ogiltigförklara beslutet av den 22 juli 2010 om avslag på sökandens klagomål och beslutet av den 27 september 2010 om att inte ändra det tidigare beslutet med anledning av sökandens begäran om omprövning och komplettering av klagomålet,

förordna att svaranden ska ersätta sökandens rena förmögenhetsskada som motsvarar skillnaden mellan hennes nuvarande lön och AST4-lönen fram till pensionsåldern, inklusive samtliga bidrag och ersättningar och kompensation för pensionsrättigheter,

ålägga svaranden att utge skadestånd för sökandens ideella skada som i överensstämmelse med rätt och billighet uppskattas till 10 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________