Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 12 października 2010 r. - Wendler przeciwko Komisji

(Sprawa F-49/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytura - Wypłata świadczeń emerytalnych - Obowiązek otwarcia konta bankowego w państwie miejsca zamieszkania - Swoboda świadczenia usług - Bezwzględna przeszkoda procesowa - Zasada równości)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Włochy) (przedstawiciel: adwokat M. Müller-Trawinski)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i B. Eggers, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności żądania Komisji, by skarżący wskazał konto bankowe założone w państwie jego miejsca zamieszkania dla celów wypłaty jego świadczeń emerytalnych.

Sentencja wyroku

Skarga E. Wendlera zostaje oddalona.

E. Wendler pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 167 z 18.7.2009, s. 27.