Language of document :

Жалба, подадена на 22 септември 2010 г. - Nolin/Комисия

(Дело F-82/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michel Nolin (Брюксел, Белгия) (представител: M. Velardo, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на фиша за регулиране на заплатата на жалбоподателя за периода юли-декември 2009 г. и на фиша му за заплата 01/2010 г., изготвени в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателя

да се отменят фишовете за заплати RG/2009 на жалбоподателя, както и фишът му за заплата 01/2010 г.;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________