Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 октомври 2010 г. - Cerafogli/Европейска централна банка

(Дело F-84/08)1

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Иск за обезщетение, целящ поправянето на вредата, произтичаща пряко от твърдяната незаконосъобразност на условията на труд и на правилата, приложими към персонала - Липса на компетентност на Съда на публичната служба - Недопустимост - Освобождаване от служба поради представляване на персонала - Неадаптиране на трудовата натовареност - Нарушение)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Maria Concetta Cerafogli (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Европейска централна банка (представители: F. Malfrère и N. Urban, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Осъждането на ЕЦБ да заплати вредите, които ищцата твърди, че е претърпяла поради дискриминация, свързана с нейната синдикална дейност

Диспозитив

Осъжда Европейската централна банка да заплати на г-жа Cerafogli сумата от 5 000 EUR.

Отхвърля иска в останалата му част.

Осъжда Европейската централна банка да понесе, наред с направените от нея съдебни разноски, и една трета от тези на г-жа Cerafogli.

Г-жа Cerafogli понася две трети от направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 327, 20.12.2008 г., стр. 43.