Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. října 2010 - Cerafogli v. Evropská centrální banka

(Věc F-84/08)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Žaloba na náhradu škody směřující k náhradě újmy přímo vyplývající z údajné protiprávností pracovního řádu a z pracovních pravidel pro zaměstnance - Nepříslušnost Soudu - Nepřípustnost - Zproštění služební povinnosti z důvodu zastupování zaměstnanců - Nepřizpůsobení pracovní zátěže - Nesprávný postup"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupkyně: L. Levi a M. Vandenbussche, advokátky)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: F. Malfrère a N. Urban, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Uložení ECB, aby zaplatila náhradu újmy, kterou údajně způsobila žalobkyni z důvodu diskriminace související s její odborářskou činností

Výrok rozsudku

Evropské centrální bance se ukládá zaplatit M. C. Cerafogli částku 5 000 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská centrální banka ponese kromě vlastních nákladů řízení také třetinu nákladů vynaložených M. C. Cerafogli.

Maria C. Cerafogli ponese dvě třetiny vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 327, 20.12.2008, s. 43.