Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 28. oktober 2010 - Carafogli mod Den Europæiske Centralbank

(Sag F-84/08) 1

(Personalesag - ansatte ved ECB - erstatningssøgsmål med påstand om erstatning for det tab, som følger direkte af de angiveligt ulovlige ansættelsesvilkår og af de angiveligt ulovlige regler, der finder anvendelse på de ansatte - Retten inkompetent - afvisning - fritagelse for tjeneste til repræsentation af de ansatte - manglende tilpasning af arbejdsbyrden - fejl)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt Am Main, Tyskland) (ved advokaterne L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved F. Malfrère og N. Urban, som befuldmægtiget, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale erstatning for det tab, som sagsøgeren hævder at have lidt som følge af forskelsbehandling på grund af sin fagforeningsvirksomhed

Konklusion

Den Europæiske Centralbank betaler Maria Concetta Cerafogli 5 000 EUR.

I øvrigt frifindes Den Europæiske Centralbank.

Den Europæiske Centralbank bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af Maria Concetta Cerafoglis omkostninger.

Maria Concetta Cerafogli bærer to tredjedele af sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 327 af 20.12.2008, s. 43.