Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 oktober 2010

Cerafogli / Europese Centrale Bank

(zaak F-84/08)1

(Openbare dienst - Personeel van de ECB - Beroep strekkende tot vergoeding van de schade die rechtstreeks is ontstaan door de vermeende onwettigheid van de arbeidsvoorwaarden en van de voor het personeel geldende regels - Onbevoegdheid van Gerecht - Niet-ontvankelijkheid - Vrijstelling van dienst voor vertegenwoordiging van personeel - Geen aanpassing van de werklast - Fout)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordigers: L. Levi en M. Vandenbussche, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: F. Malfrère en N. Urban, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Veroordeling van de ECB tot betaling van de schade die verzoekster zou hebben geleden als gevolg van een met haar vakbondsactiviteit verband houdende discriminatie

Dictum

De Europese Centrale Bank wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 5 000 EUR aan Cerafogli.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Europese Centrale Bank zal naast haar eigen kosten één derde van de kosten van Cerafogli dragen.

Cerafogli zal twee derde van haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 327 van 20/12/2008, blz. 43.