Language of document :

Жалба, подадена на 21 октомври 2010 г. - De Pretis Cagnodo и Trampuz/Европейска комисия

(Дело F-104/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподатели: Mario Alberto de Pretis Cagnodo и Serena Trampuz (Триест, Италия) (представител: C. Falagiani, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяня на решението, с което се отказва възстановяване на 100% от определени медицински разходи, свързани с хоспитализацията на съпругата на пенсионирано длъжностно лице.

Искания на жалбоподателя

Да се спре или дори да се забрани временно изпълнението на процедурата по принудително събиране на спорните суми и следователно да се забранят временно удръжките от пенсията на проф. de Pretis Cagnodo, с оглед на fumus boni juris на настоящото искане, на тежките имуществени вреди, които иначе биха понесли жалбоподателите, както и на липсата на яснота по отношение на определянето на спорните суми;

да се обяви, че жалбоподателите са освободени от каквото и да било възстановяване на плащания, извършени от Бюрото за разплащания в Ispra и съответно да се разпореди на Комисията да оттегли искането си за възстановяване на сумата от 41 833 EUR - или на каквато и да било друга претендирана сума - както и да се въздържа от всякакво служебно удържане на посочената сума от пенсията на проф. de Pretis Cagnodo, тъй като е установено и обявено, че г-жа Trampuz не може да бъде упреквана или критикувана във връзка с изчисляването и плащането на разходите за нейната хоспитализация, изискани от болницата, в която се е лекувала, както и с оглед на това, че болестта, която е наложила лечението на последната и хирургическите интервенции, на които е била подложена, са квалифицирани като "тежки", и на последно място - предвид че продължителността на лечението е приета за неизбежна и правилна от терапевтична гледна точка;

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________