Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 26 октомври 2010 г. - AB/Комисия

(Дело F-3/10)1

(Публична служба - Срочно наети служители - Неподновяване на срочен договор - Просрочена жалба - Явна недопустимост)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: AB (Брюксел, Белгия) (представител: S. A. Pappas, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решението да не се поднови договорът за срочно нает служител на жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда жалбоподателя да заплати съдените разноски.

____________

1 - ОВ C 100, 17.4.2010 г., стр. 69.