Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 26 oktober 2010 AB / Commissie

(Zaak F-3/10)1

(Openbare dienst - Arbeidscontractanten - Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd - Te laat ingediende klacht - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: AB (Brussel, België) (vertegenwoordiger: S. A. Pappas, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoekers overeenkomst van arbeidscontractant niet te verlengen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Verzoeker wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 100 van 17/04/2010, blz. 69.