Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 października 2010 r. - AB przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/10)1

(Służba publiczna - Personel kontraktowy - Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony - Zażalenie złożone po terminie - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: agielski

Strony

Strona skarżąca: AB (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S.A. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzedłużeniu zawartej ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 100 z 17.4.2010, s. 69.