Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 26. októbra 2010 - AB/Komisia

(vec F-3/10)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Neobnovenie zmluvy na dobu určitú - Oneskorene podaná sťažnosť - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: AB (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. A. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia neobnoviť zmluvu žalobcu ako zmluvného zamestnanca

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 100, 17.4.2010, s. 69.