Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 октомври 2010 г. - Vicente Carbajosa и др./Комисия

(Дело F-77/08)1

(Публична служба - Конкурси на общо основание EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08 в областта на борбата с измамите - Изключване на кандидати вследствие на получения резултат на входните тестове - Решение на органа по назначаването - Неподаване на жалба по административен ред - Недопустимост на жалбата)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Isabel Vicente Carbajosa и др. (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Страна, встъпила в подкрепа на жалбоподателите: Кралство Испания (представител: F. Díez Moreno)

Предмет

Отмяна на индивидуални решения на EPSO за недопускане на жалбоподателите до изпитите, съответно за конкурсите EPSO/AD/116/08 и EPSO/AD/117/08

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Жалбоподателите понасят направените от тях съдебни разноски, както и тези, направени от Европейската комисия.

Кралство Испания, встъпила страна, понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 285, 8.11.2008 г., стр. 57.