Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 października 2010 r. - Vicente Carbajosa i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-77/08)1

(Służba publiczna - Konkursy otwarte EPSO/AD/116/08 oraz EPSO/AD/117/08 w dziedzinie zwalczania nadużyć finansowych - Wykluczenie kandydatów w oparciu o wyniki uzyskane na testach wstępnych - Decyzja organu powołującego - Niezłożenie zażalenia - Niedopuszczalność skargi)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Isabel Vicente Carbajosa i in. (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: F. Díez Moreno, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji EPSO w przedmiocie niedopuszczenia skarżących do egzaminów przeprowadzanych odpowiednio w ramach konkursu EPSO/AD/116/08 i konkursu EPSO/AD/117/08.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Skarżący pokrywają własne koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Królestwo Hiszpanii, które przystąpiło do sprawy w charakterze interwenienta, pokrywa własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 285 z 8.11.2008, s. 57.