Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. októbra 2010 - Vicente Carbajosa a i./Komisia

(vec F-77/08)1

(Verejná služba - Verejné výberové konania EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08 v oblasti boja proti podvodom - Vylúčenie uchádzačov po získaní výsledkov prístupových testov - Rozhodnutie menovacieho orgánu - Nepodanie sťažnosti - Neprípustnosť žaloby)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Isabel Vicente Carbajosa a i. (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobcov: Španielske kráľovstvo (v zastúpení: F. Díez Moreno, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie individuálnych rozhodnutí EPSO o nepripustení žalobcov k skúškam v rámci výberových konaní EPSO/AD/116/08 a EPSO/AD/117/08

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Žalobcovia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Európskej komisie.

3.    Španielske kráľovstvo, vedľajší účastník konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 285, 8.11.2008, s. 57.