Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2010 г. - Giannakouris/Комисия

(Дело F-83/10)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Люксембург) (представител: V. Christianos, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията за намаляване на предоставената на жалбоподателя надбавка за образование поради това, че дъщеря му получава финансова помощ, предоставена от държава членка под формата на стипендия и на заем

Искания на жалбоподателя

да се отмени най-напред решението за намаляване на предоставената на жалбоподателя "надбавка за образование", както е определена в извлечението от платежните ведомости за месец февруари 2010 г., а също и в разглежданото извлечение от платежните ведомости, доколкото с него се намалява частично "надбавката за образование"; на второ място - Решението на Комисията от 26 февруари 2010 г. относно намаляването на предоставената на жалбоподателя "надбавка за образование" и удържането от нея на сума от 770, 85 евро, удръжка която е отразена в извлечението от платежните ведомости за месец март 2010 г.; на трето място - извлечението от платежните ведомости за месец март 2010 г., намаляващо предоставената на жалбоподателя "надбавка за образование", което съдържа удържане със задна дата на сумата от 770, 85 евро; на четвърто място - извлеченията от платежните ведомости за месеците от април до август 2010 г., доколкото с тях се намалява частично "надбавката за образование"; на пето място - Решението на Комисията от 9 юли 2010 г., с което изрично се отхвърля административната жалба;

да се възстановят на жалбоподателя сумите, които са удържани от него, заедно с лихвите;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________