Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 26 юли 2010 г. - Quadu/Парламент

(Дело F-29/07)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 117 от 26.5.2007 г., стр. 37.