Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 juli 2010 - Quadu / Parlement

(Zaak F-29/07)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 117 van 26.5.2007, blz. 37.