Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 26 lipca 2010 r. - Quadu przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-29/07)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 117 z 26.5.2007, s. 37