Language of document :

Жалба, подадена на 17 август 2010 г. - De Britto Patricio-Dias/Комисия

(Дело F-66/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jorge De Britto Patricio-Dias (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на доклада за кариерното развитие на жалбоподателя за периода от 1 януари до 31 декември 2008 г., доколкото с него той е класиран в ниво на ефективност III и са му дадени две точки за повишение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването № R/98/10 от 12 май 2010 г. и доколкото е необходимо доклада за кариерното развитие за периода от 1 януари до 31 декември 2008 г.,

да се осъди ответникът да заплати сумата, оценена ex aequo et bono в размер на 25 000 EUR,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________