Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2010 r. - De Britto Patricio-Dias przeciwko Komisji

(Sprawa F-66/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Massaux)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. w zakresie w jakim został on zaklasyfikowany w trzeciej (III) grupie wyników w pracy i zostały mu przyznane 2 punkty awansu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego nr R/98/10 z dnia 12 maja 2010 r. i w razie potrzeby sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r.;

nakazanie zapłaty przez pozwaną kwoty oszacowanej ex aequo et bono na 25000 EUR;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________